Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültürel İrtibat Noktası (KİN)

KÜLTÜREL İRTİBAT NOKTASI (KİN)

Avrupa Topluluğu Kültür Programı’na (2007-2013) Türkiye’ nin Katılımı hakkında Mutabakat Zaptı 11.05.2007 tarihinde imzalanarak 14.06.2007 gün ve 12330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 29.06.2007 gün ve 26567 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede ülkemizin tam üye olduğu Kültür Programı, programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel dolaşımı ve işbirliğini arttırarak Avrupalılar tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği Topluluk Programları’ndan biridir.

Program; sahne sanatları, görsel ve plastik sanatlar, kültürel çalışmalar, kültürel miras gibi alanlarda faaliyet gösteren kültür kurumlarına destek sağlamaktadır. Hedefleri; Avrupa ortak kültür alanının genişletilmesi, kültürler arası diyalogun artırılması, kültür sektöründe çalışanların ve sanatçıların, kültür ve sanat ürünlerinin uluslar arası dolaşımının geliştirilmesidir. Bu kapsamda; AB, üye ve aday ülkelere, hazırlayacakları projeler doğrultusunda hibe desteği vermektedir.

Programın yürütülmesi, tanıtımı, yaygınlaştırılması ve gerekli eğitimin verilmesinden sorumlu Kültürel İrtibat Noktası (KİN) görevi; Bakanlığımız Müsteşarlık Makamına bağlı Proje Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmektedir. Söz konusu Kültürel İrtibat Noktası görevinin tüm Türkiye’de daha verimli ve etkin olarak faaliyetlerini yürütebilmesi ve Kültür Programı’nın ülke genelinde tanıtılması amacıyla Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde “Bölgesel İrtibat Noktaları” oluşturulmuştur.

Kültürel İrtibat Noktası Türkiye Proje Koordinasyon Merkezi

Kültürel İrtibat Noktası

Türkiye

Proje Koordinasyon Merkezi

 

KÜLTÜR PROGRAMI

Kültürel İrtibat Noktası

Türkiye

Proje Koordinasyon Merkezi

KÜLTÜR PROGRAMI

Genel Amaç

Programa dahil olan ülkelerin sanatçıları, kültür uygulayıcıları ve kültür kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle, ortak kültürel miras temeline dayanan ve üye devletler tarafından paylaşılan kültürel alanın genişletilmesidir.

Hedefler

Kültürlerarası diyalogun artırılması

Sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesi

Kültür-sanat eserlerinin ve sanat çalışmalarının uluslararası dolaşımının geliştirilmesi

Destek Alanları

Program üye devletlerde çok uluslu kültürel işbirliğini geliştirmek için bağdaşık, küresel ve tamamlayıcı bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla her seviyede ihtiyacı karşılamak için “Destek Alanları” oluşturulmuştur. Bunlar;

Kültürel Eylemler Desteği

Kültürel Kurumlar Desteği

Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki Analizi Yapan Kurumlar Ağı

Programa Katılan Ülkeler

Avrupa Birliği’ne üye devletler:Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Üç EEA (European Economic Area) ülkesi: Norveç, İzlanda, Liechtenstein (İlgili karar EEA’nın birleşmiş komitesi tarafından alınmış olmalıdır.)

AB aday ülkeler (Türkiye, Hırvatistan, Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti) ve Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Kosova (Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1244)) (Ülkelerin topluluk programlarına katılımını düzenleyen ilgili Mutabakat Zaptı yürürlüğe girmiş olmalıdır.)

 

DESTEK ALANLARI

1.Kültürel Eylemler Desteği

Gerek birlik içerisinde gerekse birlik coğrafyası dışında, Avrupa boyutundaki kültürel eylemlerin dinamizmine katkıda bulunacak ve Avrupa vatandaşlarına yönelik eylemleri destekleyecek projeler bu dizin içerisinde yer alacaktır. Projeler üç alt dal içerisinde değerlendirilecektir.

1.1. Çok Seneli İşbirliği Projeleri (Multi-annual cooperation projects )

1.2.1 İşbirliği Ölçekleri (Cooperation measures)

1.2.2 Edebi Çeviri (Literary Translation)

1.2.3 Üçüncü Ülkelerde ve Ülkelerle Kültürel İşbirliği (Special Actions of Cultural Cooperation with and in third countries)

 

1.1 Çok Seneli İşbirliği Projeleri

Süreklilik arz eden ve yapısal olan kültürel işbirliği projelerini destekleyecektir.

En az

6 farklı ülkeden, en az 6 kültür uygulayıcısının kat ılımcı olması gerekmektedir.

Proje Süresi: 3-5 yıl süreli projeler

Bu destekte AB katkısı senelik en fazla 500.000 € olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

Yaklaşık 16 tane çok yıllı işbirliği projesine; 17,5 milyon € fon sağlanması amaçlanmaktadır.

Örnek Projeler

Kültürel Miras 2006;

Edebiyat, Kitaplar ve Okuma 2006;

Sahne Sanatları 2006;

Görsel Sanatlar 2006;

1.2.1 İşbirliği Ölçekleri

Yaratıcılık ve yeniliği

ön plana ç ıkaran kültürel işbirliği eylemleri bu başlık altında desteklenecektir.

En az 3 farklı ülkeden en az 3 kültür uygulayıcısının katılımcı olması gerekmektedir.

Proje süresi: 24 aya kadar

Bu destekte AB katkısı 50.000 € ile 200.000 € arasında olacaktır ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

Yaklaşık 120 tane işbirliği ölçekleri projesine 10 milyon € fon sağlanması amaçlanmaktadır

Örnek Projeler

Kültürel Miras 2006;

Edebiyat, Kitaplar ve Okuma 2006;

Sahne Sanatları 2006;

Görsel Sanatlar 2006;

1.2.2 Edebi Çeviri

Programın amaçlarını karşılamak üzere, Programa katılan ülkelerin bağımsız yayıncıları ve yayıncı grupları tarafından sunulan edebi çeviri projelerine nakdi hibe desteği sağlamayı hedefler.

Bağımsız yayınevleri ya da yayıncılık grubuna bağlı yayınevleri başvuruda bulunabilir.

Bir Avrupa dilinden bir diğer Avrupa diline çevirisi ve Avrupa’nın edebi mirası olan eski tarihi metinlerin çevirisi uygun kabul edilecektir. (Tarihi diller örneğin eski Yunanca, Latince vb. dahil olmak üzere)

Proje Önerileri 1 ila 10 arasında eserin çevirisini içermekte olup AB katkısı 2.000€ - 60.000 € arasında olacaktır.

40-45 civarında edebi çeviri projesine yaklaşık 1,7 milyon € finansal destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje süresi: 18 aya kadar

Çeviri sadece eserin orijinal dilinden yapılmalı ve bir Avrupa dilinden diğer bir Avrupa diline olmalıdır.

Çeviri yapılacak hedef dil çevirmenin anadili olmalıdır.

Uygun eserler

:

1.3. Üçüncü Ülkelerle ve Ülkelerde Kültürel İşbirliği

AB ve üçüncü ülkeler arasındaki kültüre bakış açısını yakınlaştırmak ve işbirliğini geliştirmek ve özellikle kültürel çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi amaçlı UNESCO Konvansiyonu’nu destekleyen projeler bu başlık altında değerlendirilecektir.

Bu başlık altında bu sene Çin ve Hindistan ile yapılacak projeler desteklenecektir

Proje süresi: 24 aya kadar

Bu destekte AB katkısı 180.000 € ‘ya kadar olacak ve toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecektir.

 

2 . Kültürel Kurumlar Desteği

Bu başlık altında Avrupa Birliği’nin kültür alanındaki politikalarını oluşturmayı hedefleyen veya bu alanda Avrupa’nın genel ilgisini takip eden kar amacı gütmeyen kültür kurumlarının işletme masraflarıbelli bir oranda desteklenecektir.

Kurumlar üç sınıfta değerlendirilecektir.

Kültür Elçileri: Avrupa Kültürünü temsil yeteneği olan korolar, tiyatro grupları orkestralar ve dans toplulukları bu sınıfa girmektedir.

Kültür Ağları: Belli bir kategoride Avrupa genelinde iştirakçileri ve üyeleri olan kültürel kuruluşlar

Festivaller: Avrupa genelinde en az 10 senedir tanınan ve kabul edilen festivaller

3. Kültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki analizi Yapan Kurumlar Ağı

Bu başlık altında kültürel politikaların toplum üzerindeki etkisini doğrudan ve pratik olarak ortaya koymak amacıyla çeşitli paydaşlar tarafından oluşturulacak ağlar desteklenecektir.

Toplumsal etki iki başlıkta değerlendirilecektir;

Yerel/bölgesel sosyo-ekonomik gelişmede kültür politikaları

Eğitim ve kültür arasındaki yenilik ve yaratıcılık odaklı köprüler ve birliktelikler

Toplam 3 proje desteklenecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Program, önerilen faaliyeti gerçekleştirecek işletme kapasitesine ve mali kapasiteye sahip olduğunu kanıtlayan kar amacı gütmeyerek faaliyet gösteren kültürel işletmeler dahil olmak üzere görsel-işitsel olmayan sektörlerin ve uygulayıcıların tümünün katılımına açıktır.

Bireysel başvuru kabul edilemez.

Kayıtlı ofisi aşağıdaki ülkelerin herhangi birinde bulunan temel faaliyeti kültür alanında olan, tüzel kişiliğe sahip özel sektör veya kamu sektörü kurumları tarafından yapılacak başvurular uygundur

Projelerde Şu Soruların Yanıtları Olmalıdır!

Kültürel eylemler ve işbirlikleri Avrupa vatandaşlığının ortaya çıkmasına nasıl katkı sağlayacaktır?

Sanat çalışmalarının ve sanatçıların/ profesyonellerin/ kültür emekçilerinin hareketliliği, Avrupalılar tarafından paylaşılan kültür alanlarına nasıl katkıda bulunacaktır?

Kültürel aktiviteler ve işbirlikleri; çeşitli etnik ve sosyal gruplar arasında köprüler kurulmasına ve bu yolla kültürler arası diyalogun teşvik edilmesine nasıl yardımcı olacaktır?

Kültürel eylemler Avrupalıların kendi kültürlerine erişimini ve kültürleri hakkındaki bilgilerini nasıl geliştirecektir ve dahası komşularının kültürlerini keşfetme ve araştırma isteklerini ve açıklıklarını nasıl harekete geçirecektir?

Yaratıcı ve yenilikçi kültürel eylemler, ortak olarak paylaşılan Avrupalı değerlere nasıl dayandırılacak ve Avrupa’daki kültürel zenginlikler ve farklılıklar bağlamında kolektif kimliğin hissedilmesini nasıl teşvik edecektir?

 

 

 

Avrupa Katma Değeri

Amaçları, yöntemleri ve içerdiği işbirliği yapısı yerel, bölgesel ve hatta ulusal ilgilerin ötesinde olan ve Avrupa düzeyinde birliktelik geliştirmeyi hedefleyen eylemler Avrupa katma değeri sağlayan eylemler olarak kabul edilir.

Deneyimlerin karşılıklı değişimini temel almalıdır ve ulusal düzeyde yapılan birçok eylemin toplamından kalite olarak ayrı duran; bu sayede ortak hedefleri teşvik eden ve çok taraflı etkileşimi ortaya koyan bir sonuç yaratmalıdır.

Avrupa bakış açısından eylemin kültürel değeri: Ulusal seviye ile karşılaştırıldığında Avrupa düzeyinde, hem daha iyi sonuçlanabilecek amaçlara hem de daha büyük bir etkiye sahip olmalıdır.

Ortak Arama Veri Tabanı

http://baroja.mcu.es/pcc/index.htm

 

Ortaklık


Ortaklık kurmanız projenin Avrupalı olması için bir şarttır ve sizin bu konudaki isteğinizi ortaya koyar. Projenin Avrupalı olduğu mümkün olan her yerde (ortaklıkta, süreçte,çıktılarda vb.) ifade edilmelidir. Avrupalılığını ortaya koyan ve yenilikçiğini ıkça ifade eden  projeler AB desteği alabilecektir. Bu kapsamda ortaklıklar konulara dikkat edilmelidir. Projeye yeni ve farklı boyutlar katmalıdır. Ortaklık yapısı anlaşılabilir olmalıdır. Her ortağın rolü açık olmalıdır. Her ortağın yaklaşık eşit sorumluluğu olmalıdır. Ortakların projeyi işbirliği içerisinde sahiplenmesi ortaya konmalıdır.Ortaklar projenin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ık katkı sağlamalıdır.

Ortak Bulabileceğiniz Kaynaklar:

Ortak Arama Veritabanı: http://baroja.mcu.es/pcc/index.htm

Kültürel İrtibat Noktaları

Geçmiş başarılı projeler

Türkiye'nin Brüksel'deki temsilciliği

Kişisel irtibatlar

 

Kültürel İrtibat Noktası TÜRKİYE

İnönü Bulvarı No:5 Kat:1 Emek/Ankara

tel : +90 312 212 83 84

fax : +90 312 212 83 73

ccp.kulturturizm.gov.tr

kulturelirtibatnoktasi@gmail.com

Avrupa Komisyonu – Eğitim ve Kültür Gen. Müd.- Kültür Birimi

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

 

PROJE ÖRNEKLERİ

1. TRIMED-Ekmek, Şarap ve Yağ Kültürü

alan ında bir proje

Süre:

2004 – 2007

Proje Lideri:

Consell Insular de Mallorca, İspanya

Yardımcı Ortaklar:

Commune Di Noto, Sicilya, İtalya

Architectural Heritage Organisation, Kıbrıs Rum Kesimi

Heritage Malta, Ethnography Section, Malta

Municipality of Drymalia, Kıbrıs Rum Kesimi

Office De L’environment De La Corse, Korsika-Fransa

Bütçe:

886,685 € (AB Katk ısı: 438,141 €)


AKTİVİTELER

Bilirkişilerle veya sonraki nesillerle görüşmeler yapılarak sosyal hatıranın derlenmesi ve ortaya konması

Ekmek, Şarap ve Yağın üretimi ve bu süreçte kullanılan kap ve aletlerle ilgili metinsel ve grafiksel veri tabanlarının hazırlanması

Geleneksel teknik ve materyalleri kullanarak bölgelerdeki mimari, etnolojik ve teknik öğelerin restorasyonu

Akdeniz Üçlemesi ile ilgili sergilerin açılması ve Açıklama Merkezlerinin kurulması

Proje ile ilgili öğretici materyallerin ve web portalının hazırlanması

Üç tane monografik seminer hazırlanması

Beş adet restorasyon çalıştayının gerçekleştirilmesi


BEKLENEN ÇIKTILAR

Akdeniz Üçlemesi ile ilgili mimari ve teknik öğelerin restorasyonu

Restorasyon projeleri, Açıklama Merkezlerinin ve diğerlerinin sunumu

Bölgesel sergilerin açılması

Örnek uygulama kılavuzlarının hazırlanması

Gelecek dönemlerde birlikteliğin devamı için stratejiler belirlenmesi


2. CITADELS
İleri Sayısal İşleme Sistemleriyle Müstahkem Şehirlerin Korunması Ve Dosyalanması

Kültürel Miras

alan ında bir proje

Yıl:

2004

Proje Lideri:

Instituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Roma, İtalya

Yardımcı Ortaklar:

Castellamare del Golfo Belediyesi, Sicilya, İtalya

Kültür Bakanlığı, Girit, Yunanistan

Kaynaklar ve Altyapı Bakanlığı, Malta

Bütçe:

254,650 € (AB Hibe: 124,650 €)

AMAÇLAR

Eski kaleleri tanıtmak için disiplinler arası bir Birimsel Dinamik Bilgi Sisteminin uygulanmasını amaçlamaktadır.

Bu bilgi sistemi sayesinde mimari mirasa ait verilerin kaydedilerek indeksleneceği ve analiz edilebileceği bilgi yönetim yöntemi geliştirilecektir.

Akdeniz çanağındaki eski kalelerin korunmasına, bilgilerinin dosyalanmasına ve işletmesine ilişkin benzer kurumlara örnek olabilecek uygulama yöntemi oluşturulacak ve webten sunulacaktır.


AKTİVİTELER

1. Aşama: Başlangıç Toplantısı

2. Aşama: Veri toplama ve Birimsel Dinamik Bilgi Sisteminin oluşturulması ve denenmesi

3. Aşama: Proje çıktılarının dağıtımı ve çoklu ortama aktarılması ve Sicilya’da çalıştay yapılması

3. 3 ISLANDS

Sahne

Sanatları ve Görsel Sanatlar alan ında bir proje

Süre:

2003

Proje Lideri:

Kneehigh Tiyatrosu, İngiltere

Yardımcı Ortaklar:

Kıbrıs Rum Kesimi Tiyatro Organizasyonu, Kıbrıs Rum Kesimi

St. James Cavalier Centre For Creativity, Malta

Bütçe:

124.622,00 €

AMAÇLAR

Malta’da İngiltere, Malta ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden gelen sanatçıların katılacağı ve bu kişilerin ortak eserler sahneye sunacağı bir projedir. Proje kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi’nden ve Malta’dan profesyonellere eğitim verilecektir.

Proje bu üç ada devletinin Fenikelilik geçmişine ait ortak kültürel mirasının açığa çıkarılmasını amaçlamaktadır.

 

Fon alınabilecek diğer kaynaklar

World Monuments Fund(Dünya Anıtlar Fonu)

Global Heritage Fund(Küresel Mirası Koruma Vakfı)

Japonya Büyükelçiliği fonları

Amerikan Büyükelçiliği fonu

Diğer AB programları

Dinlediğiniz için teşekkürler.

Kültürel İrtibat Noktası

Türkiye

 

DİZİNLERİN ÖZETİ

Kültürel İşbirliği Projeleriİşbirliği ÖlçekleriEdebi Çeviri ProjeleriÜçüncüülkelerKültürel KurumlarKültür Politikaları Alanında Değerlendirme ve Etki analizi Yapan Kurumlar Ağı
Bütçe tahsisi17,5 milyon € 10 milyon € 1,7 milyon (yaklaşık 45 proje) 1,8 milyon € (yaklaşık 10 proje)5 milyon €600.000 € (toplam üç proje)
ÖnceliklerFaaliyet yaratıcılığı ve yenilikçiliği hedeflemeli ve uzun zamanlı işbirliğini teşvik etmeli Projeler kültür uygulayıcıları arasında sürdürülebilir ve yapısal işbirliğini başarmayı hedeflemeli. Önceden basılmış olan,

fakat hedef dile

Çevrilmemi

ş olan

Avrupal

ı yazarların eserleri
AB ve üçüncü ülkeler arasında kültürel işbirliğini artırmakAvrupa’nın genel ilgisini takip eden kar amacı gütmeyen kültür kurumlarıKültürel politikaların toplum üzerindeki etkisini doğrudan ve pratik olarak ortaya koymak
Minimum ortak sayısı 36yokBiri üçüncü ülkelerden olmak üzere 3 ortaku/du/d
Projenin maksimum uzunluğu24 ay 3-5 yıl18 ay24 aySenelik

Çok senelik

24 ay
Teklif Çağrıları son başvuru tarihi31 Ekim 200731 Ekim 20071 Ekim 2007(1. çağrı)

1 Nisan 2008 (2. ça

ğrı)
1 Ekim 20075 Kasım 20071 Ekim 2007
AB Desteği200.00- 500.000 €’ya kadar (proje bütçenin %50’sini geçemez)50.000- 200.000 € (proje bütçenin %50’sini geçemez)60 000 €’ya kadar (proje bütçenin %50’sini geçemez)180 000 €’ya kadar (proje bütçenin %50’sini geçemez)  

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

DİZİN

MULTI-ANNUAL COOPERATION PROJECTS (STRAND 1.1)

COOPERATION MEASURES (STRAND 1.2.1)

LITERARY TRANSLATION (STRAND 1.2.2)

SPECIAL ACTIONS OF CULTURAL COOPERATION WITH AND IN THIRD COUNTRIES (STRAND 1.3)

SUPPORT FOR BODIES ACTIVE AT EUROPEAN LEVEL IN THE FIELD OF CULTURE (STRAND 2)

Networking of organisations carrying out evaluation or impact assessment activities in the field of cultural policies (STRAND 3)

Avrupalılık katma değeri (0-5 puan)

 

 

Program hedeflerine uygunluk (0-5 puan)

 

 

 

Uluslararası işbirliği boyutu

Proje kalitesi

Sunulan kültürel aktivitelerin kalitesi (0-5 puan)

Çeviri aktivitelerinin kalitesi

Ortaklık kalitesi (0-5 puan)

Yaratıcılık

 

Dağıtım ve işletme stratejisi

Beklenen geri dönüş/getiri derecesi (0-5 puan)

İletişim ve tanıtım aktiviteleri (0-5 puan)

Görünürlük

 

Sürdürülebilirlik (0-5 puan)

 

 

 

 

DİZİNMULTI-ANNUAL COOPERATION PROJECTS (STRAND 1.1)COOPERATION MEASURES (STRAND 1.2.1)LITERARY TRANSLATION (STRAND 1.2.2)SPECIAL ACTIONS OF CULTURAL COOPERATION WITH AND IN THIRD COUNTRIES (STRAND 1.3)SUPPORT FOR BODIES ACTIVE AT EUROPEAN LEVEL IN THE FIELD OF CULTURE (STRAND 2)Networking of organisations carrying out evaluation or impact assessment activities in the field of cultural policies (STRAND 3)
Avrupalılık katma değeri (0-5 puan)

 

 

 

Program hedeflerine uygunluk (0-5 puan)   Uluslararası işbirliği boyutuProje kalitesi
Sunulan kültürel aktivitelerin kalitesi (0-5 puan)Çeviri aktivitelerinin kalitesi
Ortaklık kalitesi (0-5 puan)Yaratıcılık  Dağıtım ve işletme stratejisi
Beklenen geri dönüş/getiri derecesi (0-5 puan)
İletişim ve tanıtım aktiviteleri (0-5 puan)Görünürlük
Sürdürülebilirlik (0-5 puan)